V/v triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh năm 2022