Triển khai thực hiện văn bản số 4372/UBND-KGVX ngày 15/5/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai