KH kiểm tra công tác Văn phòng, CCHC, Công tác thi đua khen thưởng; Công đoàn, dân chủ và dân vận chính quyền, Công nghệ thông tin năm 2022