Báo cáo Triển khai hành động phòng chống bạo lực học đường và lao động trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2021